CELE, EFEKTY, KOSZTY

Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu, czyli doposażenia funkcjonującego w ramach WIM Centrum Urazowego, jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych.
 
Cele szczegółowe projektu:
 • zabezpieczenie ciężko poszkodowanym ciągłości optymalnego i kompetentnego postępowania diagnostyczno–leczniczego w jednym ośrodku;
 • zapewnienie szybkiego, wieloprofilowego oraz wysokospecjalistycznego zaopatrzenia mnogich i wielonarządowych obrażeń ciała oraz doraźnego leczenia w jednym ośrodku;
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Beneficjenta (Wojskowy Instytut Medyczny) zasobów infrastrukturalnych i kadrowych.
 
Efekty
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, wspierania utrzymania dobrego poziomu zdrowia, obniżenie wysokiego poziomu śmiertelności oraz kalectwa pourazowego, powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Najważniejsze efekty oddziaływania projektu w odniesieniu do całego kraju:
 • zmniejszenie odsetka tzw. zgonów do uniknięcia – obecnie wskaźnik ten sięga 20– 25%;
 • zmniejszenie śmiertelności pourazowej – obecnie rocznie z powodu ciężkich lub wielonarządowych urazów umiera średnio 75 osób na 100 000 mieszkańców (czyli około 30 tysięcy ludzi);
 • zmniejszenie kalectwa pourazowego - obecnie kalectwo dotyka około 40% pacjentów urazowych (w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego).
 
Efektem realizacji projektu w odniesieniu do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie jest uzyskanie przez Instytut statusu ośrodka medycznego, który w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będzie pełnić wiodącą rolę w systemie zabezpieczenia medycznego stołecznego miasta Warszawy, łącznie z zabezpieczeniem medycznym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
 
Finansowanie Projektu
Koszt realizacji Projektu wynosi 11 243 000,00 zł
Finansowanie Projektu:
 • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych -
  9 556 550,00 zł;
 • dotacja Ministerstwa Zdrowia w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych - 1 686 450,00 zł;
 • środki własne Instytutu na pokrycie wydatków niekwalifikowanych.