Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O projekcie

:

Home
 

 _MainContent

 

O PROJEKCIE


W Wojskowym Instytucie Medycznym powstało Centrum Urazowe dla pacjentów z Mazowsza. WIM realizuje Projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym.” Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

Niezbędna ilość nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i ratującego życie, zakupionego w ramach projektu, pozwala na utworzenie w Warszawie jedynego na Mazowszu wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego.

Organizacja Centrum Urazowego w WIM oznacza przede wszystkim reorganizację funkcjonalną. Centrum będzie jednostką funkcjonującą w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne Instytutu.

Do Centrum Urazowego trafiają pacjenci, którzy wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia na bardzo wysokim poziomie z zakresu kilku specjalizacji równolegle, czyli wymagający jednoczesnej interwencji np. anestezjologa, neurochirurga i ortopedy.

Centrum zabezpiecza diagnozę oraz kompleksowe leczenie w jednym miejscu osób, które w wyniku działania czynnika zewnętrznego (wypadku lub katastrofy) znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia z powodu ciężkich, mnogich czy wielonarządowych obrażeń ciała.

Realizowany projekt obejmuje 2 zadania inwestycyjne:

  • zakup sprzętu medycznego niezbędnego do rozpoczęcia pracy Centrum - w łącznej ilości 467 szt.;
  • zakup sprzętu informatycznego dla celów sprawozdawczych i prowadzenia historii choroby oraz umożliwienia szybkiego uzyskania dostępu do danych medycznych pacjentów – w ilości 20 szt. (zestawy komputerowe oraz drukarki).


Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna służyć będzie do zabezpieczenia bieżącej pracy Centrum Urazowego. Sprzęt zostanie rozlokowany w oddziałach WIM, tj. w 8 Klinikach Instytutu (Klinice Chirurgii Ogólnej, Ortopedii, Traumatologii, Neurochirurgii, Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Kardiochirurgii) oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Centrum Urazowe skuteczne zabezpiecza populację szacowaną na ponad 3 mln osób. Liczba ta może ulec zwiększeniu w przypadku zastosowania transportu lotniczego.

Grupą docelową oddziaływania projektu są pacjenci urazowi, mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawa oraz województwa mazowieckiego, a także osoby znajdujące się na tym terenie czasowo – studenci, podróżni, turyści.

Łączny koszt Projektu wynosi 11 243 000,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Tło projektu

Urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych zgonów w Polsce. Organizacja Centrum Urazowego stwarza optymalne warunki do leczenia osób po urazach, co pozwoli zbliżyć wyniki ich leczenia do standardów europejskich i światowych.

Rocznie w Polsce obrażeniom ciała ulega ok. 3 miliony osób, spośród nich 300 tys. wymaga hospitalizacji, a 30 tys. umiera. Śmiertelność szpitalną po urazach w Polsce ocenia się na 4 %. Kalectwo pourazowe dotyczy ok. 25 % pacjentów hospitalizowanych w naszym kraju z powodu urazów. To dwa razy więcej niż w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.06.2010 r., Centrum Urazowe musi gwarantować stały i bezpośredni do badań RTG, USG, USG – Doppler, Echo-kardiografii, tomografii komputerowej (spiralnej, wielorzędowej), rezonansu magnetycznego, angiografii i radiologii interwencyjnej, a także diagnostyki laboratoryjnej. Musi także zapewnić możliwość wykonania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej. Szpital, w którym działa Centrum Urazowe, powinien dysponować najnowocześniejszymi systemami łączności oraz możliwością bieżących konsultacji telemedycznych.
Zespół urazowy składa się co najmniej z lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego z tytułem specjalisty medycyny ratunkowej, lekarza specjalisty z dziedziny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego (chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii naczyniowej) oraz anestezjologa. W razie potrzeby do zespołu urazowego dołączają też inni specjaliści.

W całej Polsce powstaje sieć równomiernie rozlokowanych 13 Centrów Urazowych – prócz Warszawy, centra powstają w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Sosnowcu, Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze.

Zakłada się, że wszystkie ośrodki osiągną pełną zdolność do działania do dnia 31.12.2013 r.

Zarządzanie Projektem

  • Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Zdrowia
  • Instytucja Zarządzająca (IZ) - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
  • Instytucja Wdrażająca (IW) – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Koordynator Projektu - dr Włodzimierz Janda, Wojskowy Instytut Medyczny


Kluczowe daty Projektu

  • Podpisanie Umowy na dofinansowanie projektu 6.12.2010 r.
  • Dostawa sprzętu komputerowego 31.05.2011 r.
  • Dostawa sprzętu medycznego 15.08.2011 r.
  • Zakończenie projektu 31.10.2011 r.
 
     
s